„Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli
poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

w ramach

Osi priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 - Promocja dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 - Usługi i aplikacje dla obywateli

 

Wartość  projektu: 882 247,98 zł


kwota dofinansowania: 749 910,77 zł

 

unia

program_region_long_kolor

 

herb_wojewodztwa

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”