USŁUGI PŁATNE - DOKUMNETACJA

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

świadczy odpłatne usługi dla osób dorosłych oraz pacjentów  nieubezpieczonych

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług

DOKUMNETACJA MEDYCZNA I NIEMEDYCZNA

 1

Sporządzanie kopii albo wydruku dokumentacji medycznej i niemedycznej za 1 stronę

0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

 2

Sporządzanie wyciągów i odpisów dokumentacji medycznej i niemedycznej za 1 stronę

0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

3

Koszt przesyłki

Zgodny z taryfikatorem Poczty Polskiej

4

Skanowanie dokumentów niemedycznych za godzinę

15,00 zł

5

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych

0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

W związku z wejściem w życie ustawy: „Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

dla Dzieci w Ameryce uprzejmie informuje iż opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku gdy pacjent albo jego

przedstawiciel ustawowy wnioskuje  po raz pierwszy w żądanym zakresie (z określonego pobytu/wizyty).