Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej

 

logo EFRR fundusze europejskie

 

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 

realizuje projekt pod nazwą

 

"Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami"

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

w ramach 

 

Osi Priorytetowej 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych"

Działania 9.1 - "Infrastruktura ochrony zdrowia"

Poddziałania 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych" 

 

Wartość projektu: 6 512 757,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 947 927,98 zł