Poprawa efektywności

 

 

EFRR poziom polskie kolor

 

 

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 

realizuje projekt pod nazwą

 

"Poprawa efektywności energetycznej budynków

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce"

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

 

w ramach

 

Osi Priorytetowej 4 - "Efektywność energetyczna"

Działania 4.3 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków"

Poddziałania  4.3.1 - "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych"

 

 

Wartość projektu: 1 999 648,33 zł

Wartość dofinansowania: 1 637 404,01 zł