Prawa pacjenta


 

1. Podstawowym prawem pacjenta jest zapewnienie przez Szpital najlepszej opieki medycznej.

2. Pacjent ma prawo do dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, życzliwości i szacunku.

3. Pacjent ma prawo do godności i intymności, które powinny być zawsze i przez wszystkich szanowane.

4. Obowiązkiem Szpitala jest zapewnić dziecku prawo do zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do jego wieku i stanu zdrowia.

5. Pacjent ma prawo do takiej opieki, aby zostały zaspokojone jego potrzeby fizyczne, emocjonalne i rozwojowe.

6. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi.

7. Pacjent ma prawo opieki duszpasterskiej, a także do uczestniczenia w modlitwach i nauczaniu religii.

8. Pacjent ma prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia i planowanego postępowania leczniczo – diagnostycznego, w sposób odpowiedni do jego wieku i zdolności rozumienia. Pacjent, rodzice dziecka, prawni opiekunowie mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej.

9. W przypadku pacjenta małoletniego – uprawnienia do wyrażania zgody lub odmowy na udzielanie świadczeń, zabiegów medycznych lub udział w eksperymencie medycznym przysługują przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu.


  • Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania zakładu przyjmuje Dyrektor Szpitala we wtorki od 9.00 do 11.00.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:
  • Grażyna Makutynowicz, przyjmuje codziennie w godz. 12.00-13.00, Oddział Rehabilitacyjny, I piętro, tel. 519-48-14