Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce


Przewodnim celem naszej polityki antykorupcyjnej jest stałe poszukiwanie i analizowanie potencjalnych zagrożeń korupcyjnych na wszystkich poziomach zarządzania, które mogą wystąpić w realizowanych przez nas zadaniach oraz podejmowanie natychmiastowych środków zaradczych zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia.

Tak określoną politykę antykorupcyjną realizujemy poprzez:

***
Wykonywanie zadań, zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętą strategią Państwa w zwalczaniu korupcji.
***
Monitorowanie wszystkich procesów realizowanych w Szpitalu pod kątem ryzyka wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie, w przypadku wystąpienia dużego ryzyka, odpowiednich środków zaradczych.
***
Wprowadzanie przejrzystych i jednoznacznych procedur postępowania zmniejszających prawdopodobieństwo zagrożenia korupcyjnego - znanych i dostępnych zarówno naszym klientom – pacjentom, jak i podmiotom współdziałających oraz pracownikom.
***
Zwiększanie świadomości pracowników i zacieśnianie ich więzi ze Szpitalem poprzez podnoszenie kultury organizacyjnej, usprawnianie komunikacji wewnętrznej, doskonalenie systemów motywacyjnych, przywództwo itp.
***
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez realizację specjalistycznych szkoleń, w tym szkoleń z zakresu problematyki korupcji.
***
Wdrożenie Kodeksu Etyki Zawodowej – Dobrej Praktyki Zarządzania.


Dyrektor
Roman Lewandowski