W Y K A Z     P U B L I K A C J I

 

 

Artykuły naukowe:

 1. Lewandowski R. 2008. Pomiar Jakości usług medycznych z wykorzystaniem metody SERVQUAL. Problemy Jakości nr 9.
 2. Kowalski I.M., Giżewski T., Radomska – Wilczewska A., Lewandowski R. 2008. Model systemu samouczącego w diagnostyce rehabilitacyjno-ortopedycznej. Post. Rehab., 22(Supl. 7): 43.
 3. Kautsch M., R. Lewandowski. 2009. System certyfikacji jakości usług w systemie ochrony zdrowia. Polityka Społeczna 3/2009, s. 11-16.
 4. Lewandowski R., M. Kautsch, 2009. Rynek certyfikacji placówek ochrony zdrowia w Polsce. Problemy Jakości nr 4.
 5. Lewandowski R. 2009. Zastosowanie Zrównoważonej Karty Wyników i Modelu Doskonałości EFQM w publicznych organizacjach ochrony zdrowia. Przegląd Organizacji 4/2009. s. 32-36.
 6. Lewandowski R., 2008. Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w organizacjach ochrony zdrowia – studium przypadku. Współczesne Zarządzanie 4/2008, s. 84-95.
 7. Giżewski T. I.M. Kowalski, D. Zarzycki, A. Radomska-Wilczewska, R. Lewandowski, T. Kotwicki, 2008, Model of self-learning system in medical diagnostics. Polish Annals Of Medicine, Vol. 15, No 1.
 8. Buszko A., R. Lewandowski, 2009, Strategia jakości w ochronie zdrowia. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 12 (719) grudzień, s. 33-41.
 9. Lewandowski R., 2009. Perspektywy doskonalenia jakości w placówkach ochrony zdrowia. Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Zeszyt 1-2, Tom III, s. 85-99. (http://www.wsm-ciech.com/images/rn/TomIIIZeszyt1-2.pdf).
 10. Kowalski IM,, H. Protasiewicz-Fałdowska, D. Jóźwiak-Gabrysa, W. Kiebzak, D. Zarzycki, R. Lewandowski, J. Szarek. 2010 – Environmental factors predisposing to pain syndroms among adolescent girls with diagnosed idiopathic scoliosis, The Journal of Elementology, Vol. 15, Nr 3, September 2010.
 11. Lewandowski R., 2010. Zarządzanie Przez Wartości w organizacjach ochrony zdrowia. Współczesne Zarządzanie, nr 2 s. 117-127.
 12. Lewandowski R., 2010. X-engineering w ochronie zdrowia. Organizacja i Kierowanie, Nr 3 (141), s. 75-91.
 13. Lewandowski R, 2011, Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w szpitalu, Problemy Jakości nr 2, s. 7-12.
 14. Lewandowski R. 2011. Financing of therapeutic rehabilitation in the context of other non-invasive medical treatment specialties. Polish Annals Of Medicine, Vol. 18, No 1, pp. 188-201.
 15. Lewandowski R. A., 2011, Will Russia cope with healthcare reform? The International Journal of Clinical Practice, Vol. 65, Issue 4, 391–393, doi: 10.1111/j.1742-1241.2010.02627.x (IF: 2,245, 27 pkt. MNiSW).
 16. Ellen Kuhlmann, Viola Burau, Christa Larsen, Roman Lewandowski, Christos Lionis, and José Repullo, 2011, Medicine and management in European healthcare systems: how do they matter in the control of clinical practice? The International Journal of Clinical Practice – zaakceptowany do druku. (IF: 2,245, 27 pkt. MNiSW) online pre-publishing: 26 APR 2011, DOI: 10.1111/j.1742-1241.2011.02665.x

Monografie:
 1. Kowalski I. M., R. Lewandowski, (red.) 2001. Rehabilitacja Dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.
 2. Kowalski I. M., R. Lewandowski, (red.) 2003. Rehabilitacja pediatryczna– wybrane zagadnienia. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.
 3. Kowalski I.M., Lewandowski R. (red.) 2005. Rehabilitacja pediatryczna – wybrane zagadnienia. Wyd.2. Wydaw. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Olsztyn.
 4. Lewandowski R., (red.) 2008. Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.
 5. Lewandowski R., R. Walkowiak, M. Kautsch, (red.) 2009. Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia. Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego.
 6. Lewandowski R., R. Walkowiak, (red.) 2009. Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego.
 7. Lewandowski R., R. Walkowiak, (red.) 2010. Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia: Problemy zarządzania. Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego.
 8. Walkowiak R., R. Lewandowski, (red.) 2010. Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia: Problematyka zasobów i przekształceń. Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego.
 9. Lewandowski R., R. Walkowiak, (red.) 2011. Zarządzanie w ochronie zdrowia-Problemy wybrane. Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego.
 10. Walkowiak R., R. Lewandowski, (red.) 2011. Zarządzanie w ochronie zdrowia-Finanse i zasoby ludzkie. Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego.

Rozdziały monografii:
 1. Kowalski I.M., Topór M., Lewandowski R., Siwik P., Dembińska A. 2001.   Programy medyczne w zakresie leczenia schorzeń narządów ruchu. W: Rehabilitacja dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia (red.) Kowalski I.M., Lewandowski R. Wydaw. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Olsztyn, 117-151.
 2. Topór M., Kowalski I.M., Lewandowski R., Janukowicz K., Janukowicz A. 2001. Szpital w Ameryce. W: Rehabilitacja dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia (red.) Kowalski I.M., Lewandowski R. Wydaw. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Olsztyn, 13-16.
 3. Kowalski I.M., Lewandowski R., Topór M., Siwik P., Dembińska A. 2001.   Programy medyczne w zakresie leczenia schorzeń narządów ruchu. W: Rehabilitacja dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia (red.) Kowalski I.M., Lewandowski R. Wydaw. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Olsztyn, 117-151.
 4. Kowalski I.M., Bombik M., Lewandowski R. 2003. Cykloterapia. W: Rehabilitacja pediatryczna - wybrane zagadnienia (red.) Kowalski I.M., Lewandowski R. Wydaw. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Olsztyn, 219-224.
 5. Lewandowski Roman, 2004. Zarządzanie strategiczne i operacyjne a produktywność w ZOZ na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. W: Zarządzanie i Marketing w Zakładach Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych. Olsztyn. Str. (52 61).
 6. Lewandowski R., I. Kowalski 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W: Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, red. Roman Lewandowski, 253-266. Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.
 7. Lewandowski R., M. I. Kautsch. 2009. Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne, red. Małgorzata Juchniewicz, 169-174. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.
 8. Kautsch M., R. Lewandowski. 2009. Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej. W: Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch, 59-68. Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego.
 9. Lewandowski R. 2010. Modele systemów opieki zdrowotnej na świecie. W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej: nowe wyzwania, red. Kautsch M., 47-56. Wolters Kluwer Polska.
 10. Lewandowski R. 2010. Jakość certyfikowana. W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej: nowe wyzwania, red. Kautsch M., 354-379. Wolters Kluwer Polska.
 11. Lewandowski R. 2010. Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie zarządcze. W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej: nowe wyzwania, red. Kautsch M., 391-393. Wolters Kluwer Polska.
 12. Lewandowski R. 2010. Uwarunkowania kształtowania struktury organizacyjnej ukierunkowanej na procesy w polskich szpitalach, W: Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, red nauk. Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A., 104-121. Monografie Politechniki Łódzkiej.
 13. Lewandowski R. 2010. Rozwój zarządzania procesowego w polskich szpitalach. W: komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. nauk. Wawak T., 159-169, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. Walkowiak R., R. Lewandowski, (red.) 2011. Wpływ cech socjodemograficznych na poziom zaufania w ochronie zdrowia. W: Zarządzanie w ochronie zdrowia-Finanse i zasoby ludzkie. Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego.

Materiały konferencyjne:
 1. Kowalski I.M., Szarek J., Buciński A., Lewandowski R. 2003. Behaviour of growing organism in experimental short – time electrostimulation. In: 2nd  World Congress of the International Society Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM: Reflection on Advances in Rehabilitation - Future Challenges, Prague, Czech Republic, May 18 22, 2003: abstracts, 249.
 2. Kowalski I.M., Szarek J., Buciński A., Lewandowski R. 2003. Ergonomics and behaviour analysis in experimental long – time electrostimulation. In: 2nd  World Congress of the International Society Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM: Reflection on Advances in Rehabilitation - Future Challenges, Prague, Czech Republic, May 18-22, 2003: abstracts, 249.
 3. Lewandowski R. 2006. Zrównoważona Karta Wyników i Mapa Strategii, jako narzędzia łączące strategię, systemy zarządzania jakością i bieżące działania pracowników w szpitalu. X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Towarzystwo Promocji Jakości w Opiece Zdrowotnej. Str. 66-71. Kraków 18-19 maja 2006.
 4. Lewandowski R. 2007. Fundusze unijne i rozwój polskiego systemu opieki zdrowotnej - studium przypadku. Międzynarodowe forum polityki rządowej w ochronie zdrowia. Warszawa 24-25 września 2007.
 5. Lewandowski R. 2007. Systemy informatyczne wspomagające procesy zarządzania. Optymalizacja zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej. Warszawa 28 listopada 2007.
 6. Lewandowski R. 2008. Zastosowanie systemów informatycznych w procesie poprawy jakości usług rehabilitacyjnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Leczenie Rehabilitacyjne i Ortopedyczne W Schorzeniach Narządu Ruchu. Olsztyn-Ameryka 24-25 stycznia 2008.
 7. Kowalski I., T. Giżewski, A. Radomska Wilczewska, R. Lewandowski. 2008. Model systemu samouczącego w diagnostyce rehabilitacyjno-ortopedycznej. XIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "DEFORMACJE I ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA". Ryn, wrzesień 2008. Postępy Rehabilitacji, Suplement nr 7 2008.
 8. Lewandowski R. 2008. Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu procesem udzielania świadczeń rehabilitacyjnych. XIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "DEFORMACJE I ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA". Ryn, wrzesień 2008. Postępy Rehabilitacji, Suplement nr 7 2008.
 9. Lewandowski R. 2009. Zarządzanie przez wartości w organizacjach ochrony zdrowia. Międzynarodowa konferencja naukowa „Prospołeczne instrumenty zarządzania”, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków, 15-16 października 2009.
 10. The Establishment of International Rehabilitation Center for 7-14 Years – Old Children with Disabilities. Pioniersk, Rosja, 18.05.2007 -  udział czynny.

Komunikaty naukowe:
 1. Buciński A., Kowalski I.M., Lewandowski R., Romaszko J. 2002. Zastosowanie analizy czynnikowej do oceny leczenia skoliozy idiopatycznej. Post. Rehab., 16(3): 70-71.
 2. Kowalski I.M., Bombik M., Lewandowski R. 2003. Cykloterapia - rowery rehabilitacyjne. Ogólnopolski Informator Osoby Niepełnosprawnej. 9(75): 3-7.
 3. Kowalski I.M., Giżewski T., Radomska – Wilczewska A., Lewandowski R. 2008. Model systemu samouczącego w diagnostyce rehabilitacyjno-ortopedycznej. Post. Rehab., 22(Supl. 7): 43.

Artykuły poglądowe:
 1. Lewandowski R. 2001. Produktywność – klucz do sukcesu placówek służby zdrowia. Przewodnik Menedżera Zdrowia nr 5(12) październik 2001
 2. Lewandowski R. 2010. Czy w Polsce będą jeszcze rehabilitowane dzieci? Służba Zdrowia 93-100/2010 (13 grudnia 2010) s. 63.