Lp. Autor/Autorzy (alfabetycznie)
Lista tematów wystąpień podczas konferencji
w dniach 25-26 maja 2010r.
 1 dr Benedykt Bober                                                                                      
Rola informacji w procesie świadczenia usługi szpitalnej – redukcja ryzyka decyzyjnego
 2

dr n. ekon. Jerzy Boehlke,

Jarosław Kozera

Wpływ realizacji procesu dydaktycznego na efektywność ekonomiczną Szpitali Uniwersyteckich w Bydgoszczy
 3 dr Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska Ocena postaw pracowników w relacji pacjent-personel ZOZu
 4 mgr Michał Chalastra Alternatywne kierunki rozliczania kosztów niewykorzystanego potencjału
 5

dr Agnieszka Czerw

dr adiunkt Anna Borkowska

Psychologiczny portret zawodu lekarza
 6 mgr Anna Gawrońska-Błaszczyk Systemy automatycznej identyfikacji i elektronicznej wymiany danych na rzecz optymalizacji procesów logistycznych w szpitalu. Praktyczne rozwiązania i najlepsze praktyki ze świata
 7 dr hab. Maria Danuta Głowacka
dr n. ekon. Piotr Pagórski
Wartościowanie pracy przyczynkiem do sprawiedliwego wynagradzania
  8


Maria Hass – Symotiuk,

Hanna Jakimowicz,

dr n. ekon. Magdalena Kludacz,

dr n. ekon. Przemysław Mućko

Analiza zbiorów  informacji dotyczących działalności szpitali generowanych na potrzeby Ministerstwa Zdrowia
9 dr Andrzejn Jagodziński Rola i zadania komórek personalnych w instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ, Kasa Chorych) w latach 2002-2009
 10 dr Marcin Kaczmarek Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu zadaniowym
11 Marcin Kautsch Zadłużenie Zakładów Opieki Zdrowotnej

 12

dr hab. Jacek Klich Planowanie strategiczne w szpitalach: doświadczenia międzynarodowe
 13 prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch Współdziałanie w publicznych jednostkach ochrony zdrowia
 14
prof. Aleksandras Krisciunas MD, PhD
Energic medicine in rehabilitation

15

mgr inż. Wojciech Kubań Kluczowy dylemat władzy w świetle fizyki życia
 16
dr n. ekon. Elżbieta Majchrzak- Kłokocka
Projekt unijny instrumentem zarządzania w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
17

prof. dr hab. n med.
Wojciech Maksymowicz

Szanse i zagrożenia związane z powszechnym przekształceniem szpitali w spółki prawa handlowego
 18 dr n ekon. Artur Piotrowicz Restrukturyzacja szpitali na przykładzie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
 19 prof. dr hab. Kazimierz Ryć
doc. dr Zofia Skrzypczak
Finansowanie ochrony zdrowia a podstawowe wskaźniki epidemiologiczne w USA, krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej
 20 doc. dr Zofia Skrzypczak
prof. dr hab. Józef Haczyński
Wydatki prywatne na usługi medyczne w Polsce - sposoby ustalania i skala zjawiska

 21


dr n. med. Maciej Sobkowski, Anna Potasińska-Sobkowska,
Tomasz Opala
Zarządzanie procesowe jako dynamiczna koncepcja zarządzania szpitalem
 22 dr n. med. Rafał Staszewski Regionalna polityka zdrowotna w Polsce- fikcja czy rzeczywistość?
23 prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Kultura organizacyjna szpitali w Polsce
 24 dr inż. B.Szomański
mgr  M.Sułkiewicz

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Ochronie zdrowia nowe wyzwanie nadchodzącej dekady
 25 dr Agnieszka Zemke-Górecka O celowości prawidłowej konstrukcji regulaminu porządkowego w zakładzie opieki zdrowotnej…
 26
prof. Padaiga Žilvinas MD, PhD

Indirect costs and direct non- medical costs of breast cancer in Lithuania
Lp. Autor/Autorzy (alfabetycznie)
Lista publikacji, które będą zamieszczone
tylko w książce (monografii)
1 dr inż. Janusz Chełchowski,
mgr Brygida Kondracka
Satysfakcja pacjentów podstawowym narzędziem strategii marketingowej szpitala
2 dr inż. Janusz Chełchowski,
mgr Brygida Kondracka
Kreatywność zespołu determinantą sukcesu prewencji i profilaktyki zdrowotnej
3 dr inż. Janusz Chełchowski,
mgr Brygida Kondracka
Satysfakcja pracowników instrumentem efektywnego zarządzania
4 dr Małgorzata Cygańska Zasady ewidencji kosztów w szpitalu dla potrzeb rachunku kosztów działań (ABC)
5 dr inż. Waldemar Dołęga Przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii elektrycznej na oświetlenie w obiektach użyteczności publicznej
6 dr Tadeusz Falencikowski,
prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski
Konfiguracja swobody decyzyjnej wyzwaniem menedżerskim w ochronie zdrowia
7 dr hab. Maria Danuta Głowacka, dr Andrzej Klamerek Dźwignia finansowa jako narzędzie zarządzania finansamin ZOZ
8 dr hab. prof. PL Wiesław Janik Zarządzanie operacyjne kosztami w Zakładach Opieki Zdrowotnej
9 dr Ryszard Jankowiak Zarządzanie procesami w niepublicznym zakładzie ochrony zdrowia
10
mgr Paweł Janukowicz Aspiracje zawodowe oraz postawy przedsiębiorcze studentów fizjoterapii
11 dr n. ekon. Joanna Jończyk Badanie innowacyjności publicznych zakładów opieki zdrowotnej–koncepcja metodologiczna
12
mgr Przemysław Kotowski,
dr Tomasz Holecki
Style przywództwa w jednostkach ochrony zdrowia
13 dr Katarzyna Krot Zaufanie a relacja agencyjna w systemie ochrony zdrowia
14 dr n. med.Danuta Kunecka Rola pielęgniarek w zarządzaniu usługami zdrowotnymi
15 dr Iwona Markowska-Kabała Efekty prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej w Częstochowie- pięć lat doświadczeń
16 dr Anna Justyna Milewska,
dr Robert Milewski,
mgr Urszula Górska,
prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
Wpływ rozwoju niepublicznego sektora ochrony zdrowia na funkcjonowanie szpitali publicznych- analiza na przykładzie oddziału ginekologicznego
17 dr Sylwia Nieszporska Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla polskiego systemu ochrony zdrowia
18 dr Małgorzata Paszkowska Prawa pacjenta w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej
19

dr Małgorzata Paszkowska, Aneta Czarniecka
Wybrane sfery zadaniowe i narzędzia PR w praktyce zakładu opieki zdrowotnej
20 dr n. prawnych Mariusz Piotrowski Prawne aspekty dyżurów medycznych
21 dr Małgorzata Stawicka Wczesne rozpoznanie szans i zagrożeń w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej - doświadczenia szpitali amerykańskich
22 dr Elżbieta Szczepankiewicz
Audyt wewnętrzny  jako narzędzie doskonalenia zarządzania w jednostkach sektora ochrony zdrowia
23 Joanna Wieczorek Zrównoważona karta wyników jako instrument zarządzania zakłądem opieki zdrowotnej
24
dr Katarzyna Zadros

Partycypacja lekarzy w zarządzaniu niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej
25 Piotr Ziniewicz, Robert Milewski, Paweł Malinowski,
Stanisław Zenon Mnich

Informatyczny system zarządzania jednostką naukowo-kliniczną Uniwersytetu Medycznego


Wszystkie powyżej wymienione tematy będą zamieszczone w książce (monografii), którą otrzymają wszyscy uczestnicy konferencji.


dr n. ekon. Joanna Jończyk Aktywność samorządu terytorialnego w zarządzaniu ochroną zdrowia –koncepcja metodologiczna