Tematyka konferencji 2009

MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA NAUKOWA

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA STRUKTURALNE

I MENEDŻERSKIE W OCHRONIE ZDROWIA

Ryn, 1-3 czerwca 2009


Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 1. Strategia zakładu opieki zdrowotnej – mrzonka czy konieczność? – Mirosław Jarosiński
 2. Zrównoważona karta wyników i możliwości jej zastosowania w szpitalach – Magdalena Kludacz
 3. Innowacje operacyjne w jednostkach ochrony zdrowia - Kamila Stańczak-Strumiłło, Jędrzej Strumiłło
 4. Efekty wdrożenia planu strategicznego w pionie pielęgniarskim Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – studium przypadku – Urszula Lasa, Marcin Kautsch
 5. Systemowe lekarstwo – Paweł Puchalski
 6. Informatyzacja w zakładach opieki zdrowotnej – Marcin Kautsch, Dariusz Poznański
 7. Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej – Marcin Kautsch, Roman Lewandowski
 8. Standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w procesie zarządzania szpitalem – Anna Gawrońska-Błaszczyk
 9. Racjonalizacja kosztów jako źródło wzrostu efektywności ZOZ – Wiesław Janik
 10. Analiza porównawcza wybranego szpitala powiatowego w Polsce i USA – Jarosław J. Fedorowski

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia

 1. Występowanie negatywnych zachowań w miejscu pracy a etyka Zarządzania zasobami ludzkimi – Danuta Kunecka, Beata Karakiewicz
 2. System oceniania pracowników wybranego zakładu opieki zdrowotnej – Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski
 3. Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – Beata Buchelt
 4. Problemami zarządzania kadrami w jednostkach ochrony zdrowia (wyniki badań empirycznych) – Karol Kowalewski
 5. Poziom zgodności istniejącego systemu motywacyjnego z oczekiwaniami pracowników. Studium przypadków – Agnieszka Krawczyk – Sołtys
 6. Kompetencje zarządcze pielęgniarki oddziałowej w świetle wyników badań – Iwona Kraśniak, Janusz Kraśniak
 7. Wykorzystanie asan  i ćwiczeń oddechowych w procesie samoregulacji psychicznej – I.W. Bierdiuk

 

Kierunki zmian organizacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej

 1. Strategia outsourcingu w polskich szpitalach – Emil Bukłaha
 2. Outsorcing w zakładach opieki zdrowotnej – szanse czy zagrożenia? – Elżbieta Majchrzak –Kłokocka, Aleksandra A. Olejarz
 3. Zmiany organizacyjne w publicznych jednostkach ochrony zdrowia – Abba Tylek
 4. Rola Internetu w marketingu świadczeń zdrowotnych – Małgorzata Paszkowska
 5. Komunikacja z pacjentem – wymysł public relations czy wymiar bezpieczeństwa opieki w praktyce – Rafał Staszewski,  Marcin Kautsch

 

Finansowanie systemu ochrony zdrowia

 1. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach „starej” i „nowej” Unii Europejskiej – Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak
 2. System finansowania ochrony zdrowia w Polsce – Adam Szczęch
 3. Determinanty rozwoju niepublicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce – Jacek Ruszkowski
 4. Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych na ochronę zdrowia – Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
 5. Partycypacja pacjentów w kosztach leczenia – analiza metod badawczych – Katarzyna Krot
 6. Narodowe systemy kalkulacji kosztów leczenia pacjentów doświadczenia australijskie  - Małgorzata Cygańska
 7. Wpływ zmian w systemie podatkowym na rozliczanie się lekarzy – Radosław Witczak, Adam Depta

 

Powiązania kapitałowe i inwestycyjne w sektorze opieki zdrowotnej

 1. Budowanie grup kapitałowych w sektorze ochrony zdrowia – Tadeusz Falencikowski, Bogdan Nogalski
 2. Zastosowanie klastrów w usługach medycznych – Konstanty Owczarek
 3. Polityka cen transferowych dla celów podatkowych w powiązanych jednostkach opieki zdrowotnej -  Radosław Witczak
 4. Inwestycje w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1997-2007 – Aleksandra Kaczor, Marcin Kautsch
 5. Zamówienia publiczne na usługi diagnostyki laboratoryjnej w latach 2004-2007 – Hanna Lewandowska

 

Przekształcenia prawne i własnościowe zakładów opieki zdrowotnej

 1. Rola organu założycielskiego w procesie restrukturyzacji szpitali na przykładzie szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy – Jerzy Boehlke, Jarosław Kozera
 2. Przekształcenia własnościowe jednostek ochrony zdrowia w województwie pomorskim – Kamila Stańczak-Strumiłło, Jędrzej Strumiłło
 3. Prawne problemy przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnej w spółki prawa handlowego –Mariusz Piotrowski
 4. Prywatyzacja zarządcza w publicznych zakładach opieki zdrowotnej – Agnieszka Zemke-Górecka
 5. Komercjalizacja w służbie zdrowia na przykładzie „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu – Artur Piotrowicz

 

Dostosowanie systemu do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

 1. Wybrane trendy demograficzne i zdrowotne społeczeństwa polskiego a kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej – Halina Piecewicz-Szczęsna, Irena Dorota Karwat, Barbara Kołłątaj
 2. Regionalna analiza statystyczna dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych – Sylwia Nieszporska
 3. Szacowanie kosztów chorób cywilizacyjnych na przykładzie cukrzycy – poszukiwanie wskaźników ekonomicznych – Edyta Skibińska
 4. Prywatna usługa medyczna na przykładzie wad leczenia mowy, jako alternatywa dla medycznej usługi publicznej – Adam Depta
 5. Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w medycynie – Lucyna Kwiatkowska, Jerzy Wtorek