Regulamin dla Pacjentów do korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu

Ameryka 01.06.2015

§1.

Postanowienia ogólne

Regulamin bezprzewodowego dostępu do Internetu określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, świadczonej na rzecz Pacjentów przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, a w szczególności ustala:

 1. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna przebywająca aktualnie w Szpitalu,

zwana dalej Użytkownikiem.

 1. Pacjent może uzyskać dostęp do sieci rozległej (Internetu) z wykorzystaniem własnego urządzenia wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej WiFi.
 2. Regulamin obowiązuje każdego kto zaloguje się do hotspota. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie powinien łączyć się z hotspotem
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szpitala http://ameryka.com.pl oraz na

poszczególnych oddziałach.

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, sieć do której pacjent uzyskuje dostęp jest wyizolowaną i niezależną siecią bezprzewodową, przez którą nie są przesyłane żadne dane medyczne.

§2

Obowiązki Szpitala

W ramach udostępnionej Usługi, Szpital dołoży wszelkich starań aby realizować Usługę na najwyższym poziomie.

 1. Szpital zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu hotspota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do

wszystkich usług sieciowych.

§3

Obowiązki Użytkownika

Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działający bezprzewodowy interfejs sieciowy standardu IEEE 802.11b lub 802.11g.

W urządzeniu należy włączyć interfejs i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć o nazwie (SSID) "HotSpot".

Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania przepisów prawa;
 2. Nie rozpowszechniania nielegalnych treści;
 3. Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (np. http://www.netykieta.prv.pl);
 4. Stosowania się do innych zaleceń Szpitala.
 5. Dostępu do poszczególnych usług internetowych;
 6. Maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 7. Ujawnienia danych Użytkownika;
 8. Utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
 9. Opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji,
 10. Nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

Zalogowanie się do usługi hotspot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.

§4

Wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Szpital zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Usługi dla danego Użytkownika.

Szpital nie odpowiada za żadne dane przekazywane lub gromadzone przez Użytkownika.

Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z Usługi, wynikających z ochrony pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących:

Szpital nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi, a w szczególności za:

§5

Postanowienia końcowe

Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.