Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYNA

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21

11-015 Olsztynek

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z:

Inspektor Ochrony Danych – Marzena Grabowska-Pycko

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 tel. 507106511

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa tj. co do zasady 20 lat, skierowania 5 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

W WSRdDz w Ameryce w celu ochrony mienia i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Okres przechowywania nagrań wynosi 14 dni.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostępniania jest również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych, dostawcom usług IT oraz dostawcom usług wsparcia technicznego i usuwania błędów w systemie informatycznym.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:

  • imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
  • imię i nazwisko, nr telefonu, osób upoważnionych do dokumentacji medycznej i uzyskaniu informacji o stanie zdrowia

6. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez WSRdDz w Ameryce celem świadczenia usług medycznych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.