Ochrona danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:


1.    Administratorem danych osobowych jest:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
REGON 000296236, NIP 739-29-54-381,
tel. +48 89 519-48-23, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  a)    w zakresie statutowej działalności Administratora;
  b)    gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  c)    gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
  d)    w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.
3.    Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi: pielęgniarskie, prawne, pocztowe.
4.    Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w recepcji oraz sekretariacie Szpitala.
5.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  a)    dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
  b)    dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
  c)    dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. medycznego, podatkowego i rachunkowego, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania;
  d)    wizerunek zarejestrowany za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy.
7.    Podanie danych osobowych w określonych wypadkach może stanowić wymóg prawny, w pozostałych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator nie będzie mógł zrealizować celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane, a w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego uniemożliwi wstęp do obiektów nadzorowanych przez system monitoringu wizyjnego oraz system kontroli dostępu.
8.    Administrator danych nie dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku z nawiązaniem z nim kontaktu, zawarciem umowy, jej wykonaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w celu lub celach określonych w punkcie 2. Posiadacie Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9.    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:


Tomasz Trzciałkowski
Tel.: +48511793443
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.