„Współpraca terytorialna w województwie warmińsko-mazurskim
– doświadczenia i perspektywy”, Mikołajki 9 grudnia 2013 r.

 

DSC03707

Partnerzy wiodący, partnerzy projektów, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji z regionu brali udział  w konferencji „Współpraca terytorialna w województwie warmińsko-mazurskim – doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się 19 grudnia 2013 r. w Mikołajkach.

Celem spotkania było zaprezentowanie rezultatów realizacji programów współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2013.

 

LPR logo

Na wstępie Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawiła doświadczenia z realizacji projektów współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2013. Mimo że programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej nie są łatwe w realizacji ze względu na wymagania dotyczące między innymi międzynarodowego partnerstwa i efektu transgranicznego, beneficjenci z regionu pozyskali z nich prawie 50 mln euro.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z efektami realizacji wybranych projektów z udziałem partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego. Kazimierz Ambroziak, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, przedstawił rezultaty projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska oraz Litwa-Polska-Rosja, wśród których znalazły się infrastruktura sportowa - hala, boisko, bieżnie oraz edukacyjna -przebudowa i termomodernizacja budynków kilku szkół, doposażenie w specjalistyczny sprzęt, instalacja kolektorów słonecznych, jak również towarzyszące im warsztaty, konferencje, szkolenia, obozy młodzieżowe i pokazy sportowe.

Menadżer projektu ze strony polskiej - Krystyna Klucewicz z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce opowiedziała o projekcie „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi” w ramach Programu operacyjnego  Program Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Priorytetu 2 - Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego, Działanie 2.2. - Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.

W ostatniej części spotkania pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przybliżyli ofertę programów EWT na lata 2014-2020. Partnerzy z podregionów województwa warmińsko-mazurskiego będą mogli pozyskać finansowanie na współpracę z programów współpracy transgranicznej Litwa-Polska, Południowy Bałtyk i Polska-Rosja, a także programów Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego i INTERREG EUROPA.

Programy EWT stwarzają dodatkowe możliwości wypracowywania rozwiązań dla wspólnych problemów. Pozwala to m.in. niwelować negatywny wpływ granic między państwami. Jest to szczególnie ważne, gdyż coraz częściej stajemy przed wyzwaniami wykraczającymi poza granice jednego kraju, czy regionu, które wymagają współpracy instytucji różnego szczebla. Dzięki międzynarodowym kontaktom zyskujemy nowe kompetencje, zmieniamy metody działania i poszerzamy horyzonty.