Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia

 

 

W dniach 1-3 czerwca 2009 w Rynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia”. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce oraz Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Jacek Protas.

Finansowanie ochrony zdrowia, inwestycje, zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi - te i inne zagadnienia były przedmiotem rozważań uczestników konferencji. Teoria została poparta praktyką poprzez zaprezentowanie studiów przypadków placówek ochrony zdrowia.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, wśród nich przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, kadra zarządzająca publicznymi i niepublicznymi placówkami medycznymi oraz pracownicy nauki zajmujący się ochroną zdrowia w aspekcie zarządzania i ekonomii. W zjeździe wzięli również udział przedstawiciele władz w osobie Ministra Zdrowia oraz kadry menedżerskiej z Obwodu Kaliningradzkiego. Obecni byli także przedstawiciele krajowych i lokalnych mediów.

Konferencja zrealizowana została w dwóch częściach: warsztaty, które odbyły się 1 czerwca i dwudniowe obrady plenarne (2-3 czerwca).

Adresatami warsztatów byli przede wszystkim zarządzający placówkami ochrony zdrowia. Celem było zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej w dobie ciągłych zmian na rynku usług medycznych oraz możliwości dostosowania się kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia do wymogów, jakie przed nimi stawia ciągła transformacja systemu opieki zdrowotnej.

Problematyka warsztatów obejmowała, m.in. przegląd zmian i nowych zjawisk zachodzących w systemie opieki zdrowotnej oraz ich wpływ na jednostki medyczne, zarządzanie firmą w kryzysie, przekształcenie spzoz-u w spółkę prawa handlowego – studium przypadku, praktyczne aspekty wizerunku i komunikacji marketingowej zakładu opieki zdrowotnej w warunkach rosnącej konkurencji oraz inwestowanie w kapitał ludzki w dobie zachodzących obecnie przemian.

Obrady plenarne obejmowały szeroki zakres tematyczny. Podczas dwudniowego spotkania prowadzono rozważania nad optymalnym sposobem finansowania systemu ochrony zdrowia, poczynając od pozyskiwania i redystrybucji funduszy na poziomie krajowym, poprzez sposoby kontraktowania i rozliczania a kończąc na opodatkowaniu pojedynczych świadczeniodawców.

Kolejnym poruszanym zagadnieniem była optymalizacja kosztów opieki zdrowotnej. Dyskutowano nad tworzeniem powiązań gospodarczych i mechanizmów wydatkowania funduszy na inwestycje czy przenoszeniu do systemu ochrony zdrowia rozwiązań sprawdzonych w sektorze prywatnym, takich jak grup kapitałowych, czy klastrów.

W wielu wypowiedziach pojawiła się problematyka przekształcania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego jako sposobu na stabilizację kosztów poprzez zwiększenie odpowiedzi menedżerów ochrony zdrowia za finanse i zahamowanie permanentnego zadłużania się placówek.

Wiele wystąpień poświęcono zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz roli menedżera, od którego kompetencji, doświadczenia i zaangażowania zależy sukces w wymiarze operacyjnym i strategicznym.

Na konferencję zgłoszono pięćdziesiąt referatów, które zostały opublikowane w formie dwutomowej wieloautorskiej monografii.

Konferencja została uznana przez uczestników za bardzo interesującą i potrzebną. W trakcie obrad doszło do wymiany poglądów i prezentacji wyników badań naukowych, a także zademonstrowania praktycznych doświadczeń zarządzających placówkami ochrony zdrowia. Stworzyła także okazję do integracji oraz nawiązania wielu cennych kontaktów.

Planowana jest już kolejna edycja konferencji, która, mamy nadzieję, będzie na jeszcze wyższym poziomie, gdyż zostaną uwzględnione dotychczasowe doświadczenia i uwagi uczestników. Przewidywany termin to II kwartał 2010 r.