„Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia”
24-26 maja 2010, Ryn

 

 

W dniach 24-26 maja 2010 w Rynie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia”. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas.

 

Zarządzanie strategiczne i operacyjne, finansowanie ochrony zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi – te i inne zagadnienia były przedmiotem rozważań uczestników konferencji. Konferencja miała przede wszystkim wymiar praktyczny. Począwszy od warsztatów („Strategia w czasach chaosu”), które stanowiły imprezę otwierającą, przez obrady, w których – w tym roku – znacznie więcej czasu poświęcono na dyskusję nad przedstawianymi przez prelegentów zagadnieniami.

 

Po raz pierwszy zorganizowano konkurs „Innowacyjny menedżer 2010”, który cieszył się sporym zainteresowaniem. Zwycięzca musiał być jeden – został nim Pan Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Badawczo-Rozwojowych Centrum Badań DNA Sp. z o.o. oraz kierownik NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA – choć i inni uczestnicy znaleźli uznanie wśród członków kapituły przyznającej nagrodę.

 

Pan Jacek Wojciechowicz jest absolwentem kierunków Biotechnologia oraz Informatyka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Po zakończeniu edukacji w Olsztynie przeniósł się na kilka lat do Poznania w celu kontynuacji pracy naukowej w instytucie PAN. W trakcie pracy zawodowej doszedł do przekonania, że nowoczesne technologie dostępne w placówkach naukowych nie mają odzwierciedlenia w technologiach dostępnych na rynku usług medycznych.

 

Tak zrodził się pomysł utworzenia w 2006 roku ośrodka badawczo-diagnostycznego – Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Rok później, Spółka założyła własny NZOZ świadczący usługi diagnostyczne, posiadający obecnie największą w kraju ofertę badań genetycznych (ponad 140 testów) z zakresu diagnostyki zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, oraz identyfikacji predyspozycji do chorób genetycznych i nowotworowych.

 

W chwili obecnej Spółka przechodzi przekształcenie w celu debiutu we wrześniu br. na warszawskiej giełdzie New Connect. Pozyskane w wyniku emisji publicznej środki posłużą do ekspansji firmy na rynki UE, oraz wdrożenie kolejnych nowatorskich testów i technologii.

 

W imieniu Laureata Nagrodę odebrała Pani dr n. biologicznych Katarzyna Łacna.

 

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, wśród nich przedstawiciele władz samorządowych, kadra zarządzająca publicznymi i niepublicznymi placówkami medycznymi, pracownicy naukowi zajmujący się zarządzaniem i ekonomią ochrony zdrowia. Obecni byli także przedstawiciele ogólnokrajowych i lokalnych mediów .

 

Adresatami wspomnianych powyżej warsztatów byli przede wszystkim zarządzający placówkami ochrony zdrowia. Celem było zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia strategii zakładów opieki zdrowotnej w dobie ciągłych zmian na rynku usług medycznych.

 

Problematyka warsztatów obejmowała, m.in., zagadnienia dotyczące metodologii tworzenia planów strategicznych, prowadzenia analiz, adaptowania metod tworzenia planów na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej (studium przypadku Szpitala Powiatowego w Rawiczu, spółka z o.o.), strategii marketingowych możliwych do zastosowania w ułomnym rynku usług medycznych, a także strategicznych aspektów inwestowania w aparaturę medyczną w warunkach rosnącej konkurencji oraz zachodzących obecnie przemian.

 

Obrady plenarne obejmowały szeroki zakres tematyczny. Podczas dwudniowego spotkania prowadzono rozważania dotyczące zależności między sposobami finansowania systemu ochrony zdrowia a efektami zdrowotnymi oraz publicznymi i niepublicznymi wydatkami na świadczenia medyczne. Stosunkowo dużo czasu poświęcono szeroko pojętej informatyzacji, począwszy od wdrażania systemów informatycznych, przez systemy automatycznej identyfikacji aż do kwestii bezpieczeństwa rosnącej ilości danych.

 

Wiele wystąpień poświęcono zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz roli menedżera, od którego kompetencji, doświadczenia i zaangażowania zależy sukces w wymiarze operacyjnym i strategicznym.

 

W związku z głosami, jakie pojawiły się po zeszłorocznej edycji konferencji zdecydowano się na przeprowadzenie dyskusji panelowej: „Równość w ochronie zdrowia”. Do panelu dyskusyjnego zaproszeni zostali przedstawiciele różnych szczebli samorządu terytorialnego, szpitali (powiatowych, wojewódzkich, klinicznych), publicznego płatnika, a także niepublicznych dostawców usług medycznych. Przedstawiane przez nich tezy wzbudziły ożywioną dyskusję, nie tylko między panelistami, wzięli w niej aktywny udział uczestnicy konferencji. Dyskusja pokazała jak różne mogą być pomysły na rozwiązywanie problemów i że pomysły te – choć tak różne – można realizować z sukcesem.

 

Na konferencję zgłoszono pięćdziesiąt referatów, które zostały opublikowane w formie dwutomowej wieloautorskiej monografii.

 

Konferencja została uznana przez uczestników za bardzo interesującą i potrzebną. W trakcie obrad doszło do wymiany poglądów i prezentacji wyników badań naukowych, a także zademonstrowania praktycznych doświadczeń zarządzających placówkami ochrony zdrowia. Stworzyła także okazję do integracji oraz nawiązania wielu cennych kontaktów.

 

Planowana jest kolejna edycja konferencji, która, mamy nadzieję, będzie na jeszcze wyższym poziomie, przy jej organizacji zostaną bowiem uwzględnione dotychczasowe doświadczenia oraz uwagi przekazane przez uczestników. Przewidywany termin IV Międzynarodowej Konferencji „Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia” to przełom maja i czerwca 2011.