Elektroniczna dokumentacja już wkrótce w Szpitalu w Ameryce


 

Od dnia 1 sierpnia 2014 placówki medyczne mają obowiązek prowadzić dokumentację medyczną w wersji elektronicznej. Przygotowując się na rosnące wymagania ustawodawcy stawiane zakładom opieki zdrowotnej, już od 2010 roku Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce realizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpital Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

 

logotypy projekt

 

 

 

Bezpośrednim celem realizowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiej jakości usług cyfrowych dla obywateli, poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w placówce. Dzięki otrzymanym środkom zmodernizowano pomieszczenie, w którym mieści się serwerownia i wyposażono je w nowoczesne serwery oraz osprzęt. Zakupiony został także sprzęt komputerowy, który umożliwił zwiększenie efektywności pracowników placówki oraz skrócenie czasu obsługi pacjenta. Dzięki inwestycji wszyscy pracowniany mogą porozumiewać się za pośrednictwem intranetu.

Bardzo ważnym celem, który zostanie zrealizowany dzięki pomocy ze środków unijnych jest rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Systemu Informatycznego części białej (medycznej) wraz z wprowadzeniem podpisu elektronicznego. Dzięki programowi zwiększy się poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych, udoskonalimy jakość obsługi naszych pacjentów. Wdrożenie nowoczesnej aplikacji umożliwi  bardziej efektywny obieg, wytwarzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz zapewni zgodność z ustawą. Unowocześniony system będzie bezpośrednio współpracował z systemem NFZ.

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu przewiduje się na czerwiec 2012. Już od lipca zatem dokumentacja medyczna w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce będzie przetwarzana w wersji elektronicznej.

Realizacja projektu spowoduje znaczne podniesienie jakości świadczonych usług cyfrowych i poprawi jakość oferowanych świadczeń medycznych. Wyższa jakość to większa stabilność Szpitala, a także łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych dla pacjentów z województwa warmińsko-mazurskiego i całego kraju.

Całkowita wartość projektu to  864 442,06zł, natomiast wysokość kwoty dofinansowania to 734 775,74zł

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce udziela świadczeń medycznych w zakresie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz leczenia chorób alergicznych i układu oddechowego. Rocznie przyjmuje 5500 pacjentów. Pobyt w Szpitalu jest refundowany przez NFZ.